Inclusive Pride Flag
Search
Close this search box.

Quyên tặng

Chúng tôi cần sự giúp đỡ của bạn để tạo ra một tương lai không có lạm dụng trong gia đình và bạo lực tình dục.

Quyên tặng

Chúng tôi cần sự giúp đỡ của bạn để tạo ra một tương lai không có lạm dụng trong gia đình và bạo lực tình dục.

Sự hỗ trợ của bạn giúp chúng tôi mở đường cho cuộc sống tươi sáng hơn cho những người bị ảnh hưởng bởi lạm dụng gia đình và bạo lực tình dục – và tiến tới mục tiêu của chúng tôi là một tương lai không bị lạm dụng và sợ hãi.

Mọi đóng góp, bất kể quy mô lớn nhỏ, đều có khả năng thay đổi cuộc sống, mang lại hy vọng và sự chữa lành cho những người gặp khó khăn.
Nếu không có Ánh sáng đầu tiên, tôi sẽ không có được như ngày hôm nay và tôi rất biết ơn vì điều đó!”
– Người sử dụng dịch vụ